Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden gebruikte woorden, in enkelvoud of meervoud, die aanvangen met een hoofdletter, hebben de betekenis van de schuin gedrukte woorden zoals deze hieronder in dit artikel worden gedefinieerd.

1.1 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, vermeld op de website www.streekmolen.nl.

1.2 Bestelprocedure: de procedure, die Klant telefonisch, aan huis of via de website doorloopt, om een Product te bestellen.

1.3 Klant: de wederpartij van Streekmolen met wie Streekmolen een Overeenkomst aangaat.

1.4 Overeenkomst: overeenkomst, waar de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel van uitmaken, inzake de koop en levering van een Product.

1.5 Partijen: Streekmolen en Klant gezamenlijk.

1.6 Streekmolen: de partij welke zich bedient van Algemene Voorwaarden, tevens wederpartij van Klant.

1.7 Website: de website van Streekmolen, te vinden onder de URL <https://www.streekmolen.nl>.

1.8 Product: zaken, welke Streekmolen op haar Website, huis aan huis of andere media aanbiedt, welke Klant kan bestellen.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, eventuele (e-mail)nieuwsbrieven, de Website, de Bestelprocedure alsmede contacten en/of (rechts)handelingen tussen Partijen, ook wanneer deze (rechts)handelingen niet mochten leiden tot een Overeenkomst.

2.2 Toepasselijkheid van algemene leverings- of betalingsvoorwaarden en/of andere algemene of bijzondere voorwaarden van Klant is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 3 Totstandkoming Overeenkomst

3.1 De op de Website aangeboden Producten (al dan niet in abonnementsvorm of lidmaatschap) met bijbehorende prijzen gelden als een vrijblijvend aanbod, dat door Klant kan worden aanvaard hetzij rechtstreeks aan Streekmolen, hetzij door de gehele Bestelprocedure te doorlopen en te voltooien. De Overeenkomst kan zowel mondeling, schriftelijk als elektronisch worden gesloten. Streekmolen bevestigt de totstandkoming van de Overeenkomst schriftelijk of elektronisch aan de Klant.

3.2 In het geval dat de Overeenkomst een abonnement op de levering van Producten betreft, dan is dit abonnement binnen 10 (tien) dagen opzegbaar door zowel de Klant alsmede Streekmolen. De minimale afname bij het aangaan van een abonnement is 2 (twee) Streekmolen kratten. Bij opzegging van het abonnement zal een verrekening plaatsvinden van de geleverde kratten. In geval van terugbetaling is artikel 3.4 van de overeenkomst van toepassing.

3.3 Streekmolen garandeert niet dat het aanbod als hiervoor bedoeld zonder fouten en/of omissies is. Druk- en zetfouten zijn dan ook uitdrukkelijk voorbehouden en kunnen een grond zijn om de Overeenkomst geen gestand te doen geven. Indien Streekmolen hiertoe besluit zal zij dit onverwijld aan Klant laten weten.

3.4 Indien om welke reden dan ook, daar onder begrepen de situatie als in laatste zin van voorgaande lid bedoeld, de Overeenkomst niet tot stand is gekomen, of is ontbonden, draagt Streekmolen er zorg voor dat –als er vooruit betaald is door de Klant- de betaalde bedragen, zo snel als dat voor Streekmolen mogelijk is, worden terugbetaald aan Klant. Deze terugbetaling is in ieder geval binnen 30 (dertig) dagen.

3.5 Streekmolen is gerechtigd zonder opgaaf van redenen een verzoek tot het aangaan van een Overeenkomst te weigeren, dan wel aanvullende voorwaarden aan het sluiten van de Overeenkomst te verbinden. Streekmolen behoudt zich het recht voor om de Overeenkomst op te zeggen indien de Klant zich niet houdt aan de bepalingen van deze voorwaarden.

3.6 Streekmolen bepaalt zelf in welke postcodes ze haar producten levert. Het kan voorkomen dat een Klant wordt afgewezen doordat Streekmolen niet in een bepaald postcode gebied levert.

Artikel 4 Prijzen en betaling

4.1 Prijzen zoals genoemd op de Website zijn in Euro’s en inclusief BTW, alsmede inclusief andere van overheidswege opgelegde heffingen. De prijzen zijn inclusief verzend- en afleverkosten, mits anders weergegeven.

4.2 Streekmolen is gerechtigd te allen tijde de prijzen aan te passen.

4.3. Streekmolen is gerechtigd de abonnementtarieven te wijzigen, onder meer (maar niet beperkt tot) op basis van het Consumenten Prijs Index cijfer (CPI) vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Elke voorgenomen tariefverhoging zal uiterlijk twee weken voor het inwerkingtreden daarvan worden gecommuniceerd naar alle abonnees en is van toepassing op alle lopende Overeenkomsten.

4.4 Voor betaling kan de Klant alleen gebruikmaken van de bij de bestelling overeengekomen betaalwijzen.

Artikel 5 Levering en Leveringstermijn

5.1 De leveringstermijnen zoals vermeld op de Website en alsmede in bevestigingsmails zijn indicatief.

5.2 Streekmolen zal zich tot een uiterste inspannen deze indicatief afgegeven leveringstermijnen te behalen.

5.3 Indien en voorzover Streekmolen niet binnen 30 dagen de bestelde Producten aan Klant kan leveren heeft de Klant het recht, nadat Streekmolen heeft laten weten de Overeenkomst niet binnen de hiervoor gestelde termijn te kunnen uitvoeren, om de Overeenkomst te annuleren. Artikel 3.4 is dan van overeenkomstige toepassing.

5.4 Leveringen vinden plaats op het door de Klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

5.5 Indien op het beoogde moment van levering door de bezorger noch de Klant noch een door hem aangewezen persoon op het afleveradres aanwezig is dan wel de Klant of bovenbedoelde aangewezen persoon het Product niet in ontvangst kan of wil nemen, dan staat de Streekmolen vanaf dat ogenblik niet meer garant voor de kwaliteit van de items van het Product. In zulke gevallen zal de bezorger, indien mogelijk, het Product bij de buren of overburen afgeven en een briefje in de brievenbus van de Klant achterlaten. Mocht ook bij de buren niemand thuis zijn, of mocht het afgeven van de bestelling bij buren om andere reden niet mogelijk zijn, zal het Product geretourneerd worden. Indien nog niet betaald, is Streekmolen genoodzaakt om het Product bij de Klant in rekening te brengen. De Klant heeft geen recht op teruggaaf van gelden, tenzij de Klant dit doet voor het uiterste bestelmoment voor de dag van levering per e-mail op info@streekmolen.nl.

5.6 Het uiterste bestelmoment hangt af van het soort Product dat men heeft besteld. Voor een maaltijdkrat met levering op maandag moeten wijzigingen uiterlijk voor 12.00 uur op de woensdag daarvoor worden doorgegeven. Voor een streekkrat met levering op donderdag of vrijdag moeten wijzigingen uiterlijk voor 12.00 uur op de maandag daarvoor worden doorgegeven.

Artikel 6 Reclameren

6.1 Indien en voorzover naar mening van de Klant de eigenschappen van het Product niet voldoen aan de Overeenkomst treedt de Klant in overleg met Streekmolen. Aangezien de geleverde producten veelal dagverse/gekoelde/bevroren producten betreffen, worden de spullen niet door de Klant teruggestuurd naar Streekmolen. Reclamatie is alleen mogelijk indien:
a. Klant na ontvangst het geleverde onmiddellijk heeft geïnspecteerd en eventuele gebreken aan Streekmolen binnen twee dagen per email heeft laten blijken.
b. Klant hierbij minimaal naam, hoofdafleveradres en een beschrijving van het gebrek vermeldt;
c. Klant geen van de items van de levering heeft genuttigd, waarop Klant reclameert.

6.2 Indien na onderzoek van Streekmolen blijkt dat de eigenschappen van het Product wel voldoen aan de Overeenkomst zal Streekmolen met Klant in overleg treden.

6.3 Indien na onderzoek van Streekmolen blijkt dat de eigenschappen van het Product niet voldoen aan de Overeenkomst heeft de Klant recht op restitutie van de waarde van (het gedeelte van) het Product hetgeen geldt als (gedeeltelijke) ontbinding van de Overeenkomst waarbij de laatste zin van artikel 3.4 van overeenkomstige toepassing is.

6.4 Waar in het voorgaande lid wordt gesproken over de waarde van het Product, wordt bedoeld de in de Overeenkomst overeengekomen prijs, of een gedeelte daarvan.

Artikel 7 Overmacht

7.1 In geval van overmacht is Streekmolen niet gehouden haar verplichtingen jegens de Klant na te komen. Streekmolen is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

7.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, storingen bij de vervoersmiddelen, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

Artikel 8 Verwerking persoonsgegevens

8.1 Indien en voorzover er persoonsgegevens verwerkt worden van Klant geldt deze verwerking slechts om:
a. de Overeenkomst te kunnen uitvoeren en gestand te kunnen doen geven;
b. de Klant te informeren over de leveringen;
c. behoudens de beperking van het navolgende lid, de Klant op de hoogte te stellen omtrent (nieuwe) producten en diensten van Streekmolen of aan SalecoGroep BV gerelateerde diensten.

8.2 Voor het sturen van commerciële uitingen, al dan niet via elektronische weg, naar Klanten (zoals bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend e-mailnieuwsbrieven en Sms-berichten) als in voorgaande lid onder c bedoeld, wordt aan de Klant middels deze algemene voorwaarden toestemming gevraagd tijdens de Bestelprocedure van Streekmolen, en alleen als deze toestemming door de Klant is verleend zal Streekmolen deze uitingen sturen.

8.3 De Klant is te allen tijde gerechtigd kosteloos inzage te verkrijgen in haar persoonsgegevens en deze gegevens desgewenst door Streekmolen aan te passen bij onjuistheden.

Artikel 9 Toepasselijk recht, klachten en geschillen

9.1 Op de Overeenkomst en nadere, daaruit voortvloeiende overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

9.2 Indien en voorzover er sprake is van een klacht neemt Klant contact op met Streekmolen, welk contact telefonisch, schriftelijk en per email op info@streekmolen.nl kan. De contactgegevens welke daarvoor kunnen worden gebruikt staan onderaan deze Algemene Voorwaarden vermeld. Streekmolen zal uiterlijk binnen 10 (tien) dagen reageren op een klacht als hiervoor bedoeld.

Artikel 10 Overige bepalingen

10.1 Streekmolen is te allen tijde bevoegd deze Algemene Voorwaarden aan te passen. Lopende Overeenkomsten zullen na wijziging van de Algemene Voorwaarden onder de oude overeengekomen voorwaarden worden nagekomen.

10.2 Alle informatie die de Klant tijdens het bestelproces opgeeft, moet actueel en waarheidsgetrouw zijn. Bij gebruik van een wachtwoord van de Klant mag dit niet aan derden worden doorgegeven. De Klant moet het veilig en afgeschermd van onbevoegden bewaren en Streekmolen van een eventueel verlies of doorgave schriftelijk op de hoogte stellen. Voor misbruik, bijv. elke onrechtmatige bestelling met het wachtwoord van de Klant door derden en de daaruit voortkomende vorderingen, draagt de Klant verantwoordelijkheid conform wettelijke bepalingen

Streekmolen BV
Fortweg 9
3992 LX Houten
info@streekmolen.nl
Tel 030-2271644

De beste Hollandse streekproducten van het seizoen bij jou thuisbezorgd!

© Streekmolen BV 2020 · Thuisbezorgd en veilig betalen met iDeal · Algemene voorwaarden · Sitemap